– ATV cũng tham gia các hoạt động thương mại , xúc tiến đầu tư như tổ chức,quảng bá du lịch, hỗ trợ bán hàng, xúc tiến thương mại quốc tế

– Tham gia hỗ trợ thương mại, thông thương quốc tế thông qua công ty liên kết thương mại Vietfield Europ, với các hoạt động chính:

+ Mua hàng với mục đích bán cho người tiêu dùng, hay bán cho các đơn vị kinh doanh khác: Bán lẻ và bán buôn

+ Hoạt động kinh doanh, tổ chức và tư vấn kinh tế

+ Hoạt động môi giới trong lĩnh vực thương mại

+ Hoạt động môi giới trong lĩnh vực dịch vụ

+ Hoạt động môi giới trong lĩnh vực sản xuất

+ Các dịch vụ hành chính

+ Các dịch vụ Marketing và quảng cáo

+ Cho thuê bất động sản gắn liền với cung cấp các dịch vụ khác ngòai dịch vụ cơ bản gắn liền với thuê mướn

+ Cho thuê động sản

+ Nghiên cứu thị trường và chưng cầu dân ý

+ Dịch vụ máy tính

+ Các dịch vụ liên quan tới máy tính và xử lý dữ liệu

+ Thi hành các hoạt động giáo dục ngoại khóa

+ Cung cấp dịch vụ ăn nhanh, bán đồ ăn tới người tiêu dùng.