– ATV cũng tham gia các hoạt động thương mại, xúc tiến đầu tư như tổ chức, quảng bá du lịch, hỗ trợ bán hàng, xúc tiến thương mại quốc tế.

– Tham gia hỗ trợ thương mại, thông thương quốc tế thông qua công ty liên kết thương mại Vietfield Europe, với các hoạt động chính:

+ Mua hàng với mục đích bán cho người tiêu dùng, hay bán cho các đơn vị kinh doanh khác: Bán lẻ và bán buôn;

+ Hoạt động kinh doanh, tổ chức và tư vấn kinh tế;

+ Hoạt động môi giới trong lĩnh vực thương mại;

+ Hoạt động môi giới trong lĩnh vực dịch vụ;

+ Hoạt động môi giới trong lĩnh vực sản xuất;

+ Các dịch vụ hành chính;

+ Các dịch vụ Marketing và quảng cáo;

+ Cho thuê bất động sản gắn liền với cung cấp các dịch vụ khác ngoài dịch vụ cơ bản gắn liền với thuê mướn;

+ Cho thuê động sản;

+ Nghiên cứu thị trường và trưng cầu dân ý;

+ Dịch vụ máy tính;

+ Các dịch vụ liên quan tới máy tính và xử lý dữ liệu;

+ Thi hành các hoạt động giáo dục ngoại khóa;

+ Cung cấp dịch vụ ăn nhanh, bán đồ ăn tới người tiêu dùng.